VECĀS OSTMALAS BIZNESA PARKS

Nodokļi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Likme

Nodokļa bāze

Taksācijas periods

Normatīvais dokuments (pieņemšanas datums)

23 % (arī saimnieciskās darbības ienākumiem);

10 % ienākumam no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums;

15 % kapitāla pieaugumam;

22 % papildu likme ienākumam pielīdzināmam aizdevumam, ja aizdevuma izsniegšanas dienā aizdevuma ņēmējs ir aizdevēja darbinieks, valdes vai padomes loceklis

1) ienākumi, kas gūti, pamatojoties uz darba attiecībām;

2) ienākumi no saimnieciskās darbības;

3) citi ienākumi saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.pantu

Viens kalendāramēnesis (ja ir darba attiecības) vai viens kalendāra gads (citos gadījumos)

Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
(11.05.1993.)

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Likme

Nodokļa bāze

Taksācijas periods

Normatīvais dokuments (pieņemšanas datums)

Obligāto iemaksu likme:

34,09%, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, no kuriem maksā:

23,59%  - darba devējs;

10,50% - darba ņēmējs;

28,70 % personām, kurām ir tiesības uz vecuma pensiju, no kuriem maksā:

19,86 % - darba devējs;

8,84% - darba ņēmējs.

Pārējās likmes saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”

Algotam darbiniekam aprēķinātā darba samaksa, no kuras tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, un pašnodarbinātās personas darba ienākumi

Viens kalendārais mēnesis

Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu”
(01.10.1997.)

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Likme

Nodokļa bāze

Taksācijas periods

Normatīvais dokuments (pieņemšanas datums)

15% no apliekamā ienākuma

Nerezidentiem 2% - 15%

Izmaksas personām zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās 5-30%.

Nodokļu maksātāja apliekamais ienākums - peļņa, kas gūta no saimnieciskās darbības, no kuras atskaitīti izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību

12 mēneši, kas var nesakrist ar kalendāra gadu

Likums „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”
(01.02.1995.)

Pievienotās vērtības nodoklis

PVN ir 21% , taču dažām precēm tiek piemērots nodokļa samazinājums. Detalizētāku inforomāciju skatīt šeit.

Avots: www.vid.gov.lv

www.tours.lv