VECĀS OSTMALAS BIZNESA PARKS

Ražošanas ēkas un transformatora apakštacijas būvniecības iepirkuma izsludināšana

    Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Vecās Ostmalas Biznesa Parks" vadība paziņo, ka 2018.gada 9.februārī, iepirkuma uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā www.iub.gov.lv ir publicēts iepirkums, ES ERAF līdzfinansētam projektam- "Ražošanas ēkas un transformatora apakšstacijas būvniecība Vecā Ostmala 10, Liepāja". 

    Ar iepirkuma nolikumu, ieinteresētos pretendentus, lūdzam iepazīties IUB mājaslapā- https://pvs.iub.gov.lv/show/526702

    

Publicēts: 2018.gada 9.februārī


Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.3.1.1.5/16/A/010

1. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016.gada 02.decembrī apstiprināja Liepājas speciālās eknomoniskās zonas SIA "Vecās Ostmalas Biznesa Parks" projektu par "Ražošanas ēkas būvniecība Liepājā, Vecā Ostmala 10". Projekta mērķis ir uzbūvēt modernu un energoefektīvu angāra tipa ražošanas ēku ar platību 3049,10 m2, labiekārtot teritoriju ap jauno ražošanas ēku un izbūvēt ar ēkas ekspluatāciju saistītās inženierkomunikācijas. Projekta īstenošanas adrese ir Liepāja, Vecā Ostmala 10, kas ietilpst Liepājas pilsētas jaukta darījuma apbūves teritorijā ar ražošanas funkciju.


2.  2016.gada 31.decembrī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir parakstīts līgums par ES fonda projekta īstenošanu par publisko līdzfinansējumu Liepājas speciālās eknomoniskās zonas SIA "Vecās Ostmalas Biznesa Parks" projektam "Ražošanas ēkas būvniecība Liepājā, Vecā Ostmala 10". Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 294 654,60 EUR , Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta summa sasniedz 45 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 582 594,57 EUR. Projekta ieviešanas termiņš ir 28 mēneši, no 2017.gada 01.janvāra līdz 2019.gada 30.aprīlim.


3.  2017.gada 23.janvārī parakstīts līgums ar arhitektu biroju par būvprojekta izstrādi objektam “Ražošanas ēkas būvniecība Vecā Ostmala 10, Liepāja”.


4. 2017.gada 30.augustā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Vecās Ostmalas Biznesa Parks" vadība informē, ka tiek turpināts darbs pie būvprojekta izstrādes, kas paredz jaunas ražošanas ēkas būvniecību Liepājā, Vecā ostmala 10. Būvprojekta izstrādē tiek ietverti jauni risinājumi, lai šo jauno ražošanas ēku piemērotu Nomnieka plānotai saimnieciskai darbībai apstrādes rūpniecībā. 


Publicēts: 2017.gada 28.martā

Papildināts: 2017.gada 6.septembrī

Liepājas speciālās eknomiskās zonas kapitālsabiedrības statuss

1. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 2016.gada 21.septembrī notikušājā valdes sēdē, valde nolēma piešķirt SIA "Vecās Ostmalas Biznesa Parks" Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu.
2. 2016.gada 30.septembrī ar Liepājas SEZ pārvaldi noslēgts līgums Nr.1 par ieguldījuma projekta “Ražošanas telpu pielāgošana atbilstoši telpu nomnieka plānotai ražošanai”. Projekta summa ir 33 464,-EUR ar ieviešanas termiņu no 01.10.2016. līdz 31.12.2016. Projekta īstenošanas adrese ir Liepāja, Vecā Ostmala 10.

Publicēts: 2017.gada 28.martā